دل شش گوشه

حسین جان،بس که نالیدم دلم شش گوشه شد ....